Kristliku taustaga valeõpetused

Tunne ära

KUIDAS ÄRA TUNDA VALEÕPETUSED?

Vaata Efeslastele 4:14,15. Meid on kästud üles kasvada, et me ei oleks igas õpetuse tuules kõigutatud ja õõtsutatud. On palju erinevaid hääli ja õpetusi, mis püüavad võita meie tähelepanu. Väga tähtis on olla kindlalt rajatud tões, et koheselt ära tunda valed asjad. Kas tead, kuidas ära tunda võltsraha? Sa pead nii hästi tundma õiget rahatähte, et valeraha nähes tunned sa selle otsekoheselt ära. Samamoodi peame me ka nii tundma  tõelist Piibli õpetust, et me otsekoheselt tunneme ära valeõpetuse tuule.

On olemas palju kultusi, valereligioone, humanistlikke õpetusi ja okultistlikke gruppe, kes propageerivad õpetusi, mis on selgelt  vastupidised Piibli õpetusele. Parim asi on küsida: “Kas nendel õpetustel on piibellikku alust? Kas Piiblis on midagi, mis on vastuolus nende õpetustega?” Mõned grupid kasutavad just piisavalt palju kirjakohti, et paista piibellik. Piibel ütleb meile, et kahe või kolme tunnistaja läbi on asi kinnitatud. (2Korintlastele 13:1.) Tähtis on leida kaks või kolm või isegi rohkem kirjakohta … nende kontekstis …, mis oleks aluseks sellele konkreetsele õpetusele. Kui keegi õpetab midagi, mis rajaneb ühele kirjakohale, mis pealegi on välja võetud kontekstist, siis on see ilmne märk sellest, et see õpetus on vale.

Järgnevalt on mõned põhilised kristlikud põhimõtted, mida valeõpetused ignoreerivad, väänavad või kasutavad petmiseks.

1. Kristuse jumalikkus: Jeesus Kristus on tegelikult Jumal lihas, teine Kolmainsuse isik.

(Johannese 5:18; Johannese 10:30-33; Johannese 20:28; Koloslastele 1:15:19.)

Valeõpetused eitavad Kristuse jumalikkust. Nad hüüavad Jeesust suureks moraali- õpetajaks, prohvetiks või lihtsalt heaks inimeseks, kuid nad eitavad, et Ta oli Jumal lihas.

2. Kristuse sündimine neitsist: Maarja oli neitsi ja ta oli käima peal Pühast Vaimust.

(Jesaja 7:14; Matteuse 1:18-23; Luuka 1:30-35.)

Valeõpetused eitavad Kristuse sündimist neitsist. Neil on intellektuaalne, teaduslik lähenemine ning nad eitavad seda imet, et neitsist sündis laps.

3. Piibel on inspireeritud Jumala Sõna. Pühakiri on vääramatu ja eksimatu.
(2 Timoteosele 3:16; Heebrealastele 4:12; 2 Peetruse 1:19-21.)

Valeõpetused eitavad Jumala Sõna inspireeritust. Nad üritavad kahtluse alla seada Jumala Sõna tõesuse ja kahandada selle mõjuvõimu kui Jumala Sõna inimesele.

4. Jeesuse veri valati meie pattude kustutamiseks.
(Matteuse 26:27,28; Koloslastele 1:14; Heebrealastele 9:12-14,22.)

Valeõpetajad salgavad Jeesuse vere tähtsust. Nad üritavad eitada pattu, inimese süüd ja sellepärast ka Jumala veatu Talle vere vajadust meie pattude kustutamiseks.

5. Kristuse surm, matmine ja ülestõusmine oli asenduslik ning on seadusjõuline.
(Johannese 20:1-9; Apostlite teod 1:1-3; 1Korintlastele 15:12-17.)

Valeõpetajad on tavaliselt nõus sellega, et inimene, kelle nimi oli Jeesus, suri ristil ning sai maetud; kuid mis puutub Kristuse ülestõusmist, siis salgavad nad selle kui ajaloolise fakti. Ülestõusmine on kristliku usu peatuum. Kristuse ülestõusmine on üks põhitõdedest, mida algkogudus kuulutas. Selle eitamine on lootuse tühistamine, et elu on ka peale hauda. Paulus ütles, “Aga kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees “(1Korintlastele 15:17).

6. Jumala Kolmainsus – Isa, Poeg ja Püha Vaim.
(Matteuse 28:19; 2 Korintlastele 13:14; 1 Johannese 5:7.)

Valeõpetajad eitavad Kolmainsuse eksisteerimist. Kui nad isegi tunnistavad kolme isiku olemasolu – Isa, Poja ja Püha Vaimu – siis ei nimeta nad neid vähemalt samade nimedega. Tegelikult nad isegi süüdistavad kristlasi polüteismi – jumalate mitmuse – õpetamises. Kristlastena  teame, et Jumal koosneb kolmes isikust : Isast, Pojast ja Pühast Vaimust.

7. Loomise järgne inimese langus; pääste saab kättesaadavaks meeleparanduse ja Kristuse valatud vere läbi. Pääste võetakse vastu usu läbi Jeesusesse Kristusesse.
(Johannese 3:16; Johannese 14:6; Roomlastele 6:23; Efeslastele 2:8,9.)

Valeõpetajad salgavad vajadust meeleparanduseks, päästmise vastu võtmiseks usu läbi. Sageli propageerivad nad oma õpetustes päästmist heade tegude läbi (idee, et me võime oma jõupingutuste  ja heade tegude läbi saavutada pääste); üldine päästmine (idee, et lõpuks saavad kõik päästetud – kaasaarvatud saatan); relativism (idee, et sa võid uskuda kõike, mida tahad, Jumala ja päästmise kohta. Nad salgavad Jeesust kui teed, tõde ja elu ning peavad Teda üheks jumalatest. Neil ei ole midagi absoluutset, kõik on suhteline); või isegi reinkarnatsiooni (idee sellest, et me saame peale surma mingi uue vormi).

8. Jeesuse tagasitulek on väga ligidal.
(Matteuse 24:51, Apostlite tegude 1:9-11; 1 Tessalooniklastele 4:15-17.)

Valeõpetajad ei eita ainult Jeesue ülestõusmist, aga nad salgavad ka Issanda Jeesuse Kristuse ihus tagasitulekut, kui sündmust, mis tõeliselt saab sündima.

9. On olemas tõeline taevas ja tõeline põrgu.
(Matteuse 25:31-46; Luuka 16:19-26; Ilmutuse 21:1-8)

Valeõpetajad eitavad kas taeva, põrgu või koguni mõlema olemasolu. Enamuste kuulutus on, et “armastav Jumal ei saadaks kunagi kedagi põrgu.” Piibel õpetab, et on olemas tõeline taevas ja tõeline põrgu. Jumal ei saada inimesi põrgu; kuid nende endi valiku tulemusena hüljata Jeesus Kristus kui Issand saadavad nad  ennast ise põrgu.

10. On tulemas lõplik kohtumõistmine – üks uskmatutele ja üks usklikele.
(Johannese 12:47,48; 2 Korintlastele 5:10; Ilmutuse 20:12-15.)

Valeõpetajad eitavad lõpliku kohtumõistmise reaalsust. Piibel õpetab, et inimestele on määratud kord surra, aga pärast seda on kohus. (Heebrealastele 9:27). Uskmatud saavad seisma Suure Valge Kohtumõistmise Aujärje ees, sest nad ei ole uskunud ja vastu võtnud Jeesust Kristust, nende nimed ei ole kirjutatud Talle eluraamatusse ja nad peavad vastu võtma igavese surma põrgu tulejärves. (Ilmutuse 20:11-15.) Usklikud  saavad seisma Kristuse Kohtujärje ees ( Roomlastele 14:10), kus meie, kristlaste, tööd katsutakse läbi ja antakse kätte palgad. (1Korintlastele 3:10-15)

Õpi tundma neid põhilisi kristlikke tõdesid. Uuri neid teemasid ise, kasutades oma Piiblit. Kui sa tunned neid tõdesid, siis on sinu jaoks lihtne ära tunda asjad, mis on valed.

Ole ka ärkvel kui sa märkad järgnevaid asju:

* Eralduv hoiak – idee, et see grupp või õpetaja on ainukesed, kellel on tõeline tõde.

* Juhid või õpetajad, kes püüavad võita sinu isiklikku truudust temale. Me järgime Jeesust, mitte mõnda meest või naist.

* Raamatud või “ilmutused”, mis on vastuolus Piibliga. Piibel on lõplik standard ja autoriteet. Me ei nõustu millegagi mis on vastuolus kirjutatud Jumala Sõnaga.

* Usalda oma tunnistust, kui sa tunnetad, et keegi õpetab valeõpetust. Sinu sees elav Püha Vaim hoiab sind ärkvel valeõpetuste suhtes, kui sa järgid oma vaimu. Kui sa kahtlustad, et oled kokku sattunud valeõpetusega, kuid sa ei ole päris kindel, siis räägi sellest oma pastorile või kellelegi teisele kristlasele, keda usaldad.

Valeõpetused © 2024.

Külastusi: 269