Kristliku taustaga valeõpetused

Kristuse kogudus

Eestis on selle koguduse nimi Tallinna Kristlik Vabakogudus või Tartu Kristlik Vabakogudus
Mis ma elasin üle “Kristuse koguduses” Tunnistus endiselt Kristuse koguduse liikmelt.Mis moodi tegutseb Tallinna Kristuse kogudus. – Kiri ühelt endiselt Kristuse koguduse liikmelt

Kristuse Koguduse lühike ajalugu.

Kristuse Kogudus sai alguse eelmise sajandi seitsmekümnendate aastate lõpus, kui liikumise algataja Kip McKean  lõi lahku Church of Christ liikumisest ning alustas uue liikumise alguses Boston Church of Christ kogudusena ja hiljem 1993 aastal nimetati tekkinud liikumine International Church of Christ liikumiseks. Tavaliselt kasutavad selle liikumise kogudused lihtsat nime Kristuse kogudus, millele lisandub linna nimi. (näiteks Tallinna Kristuse Kogudus)

Kip McKean pöördus ise 1972 ja oli jüngriks Chuck Lucase käe all, kes juhtis Crossroads liikumist. Ise ütelb McKean oma pöördumise kohta:  “Seal mind õpetati loobuma kõigest Kristuse heaks ning ma sain ristitud pattude andeks saamiseks, et saada kristlaseks. ”
Chuck Lucas õptas rangeid pühendumise printsiipe ja nõumist, et inimene peab enne ristimsist saama jüngriks. Kip McKean võttis omaks jüngerluse tehnikad, mis ta oli õppinud ja arendas neid veelgi edasi. Ta hakkas õpetma ka teisi jutlustajaid teistes Kristuse Kogudustes Philadelfias, Pennsylvanias ja Charlestonis, Illinoisi osariigis.Tema õpetus tekitas neis kogudusets konflikte ja segadust ning tal paluti lahkuda. 1979 ta kolis Lexington, Massachusettsi osariigis, mis on Bostoni eeslinn. McKean’s teenimne võeti vastu Lexington Kristuse Koguduse poolt ja tal oli võimalus praktikasse panna oma uuendatud õpetust.

McKean kogus Lexington Kristuse Kogudusest need, kes praktiseerisid tema tõlgitsust piiblist ja alustas uue sekti.   McKean ütels, “Issand lubas mul alustada Uue Testamendi taastamisega 30 inimelise grupiga, kes olid jüngriteks Gempel’s elutoas 1979 aasta juunis Bostonis.”
Kuu kuu jooksul nad ristisid 68 inimest. Enamus neist olid olnud osa algsest kogudusets ning nad ristiti uuesti vastavalt uuele usule. Järmisel aastal ristiti veel 170 inimest. Sealt hakkas liikumine kasvama väga kiiresti.

1980.aastal tuvustas McKean oma uuendusi ja kutsus kogu algset Kristuse Kogudust meelt parandama vatavalt tema õpetusele.Ta soovitas neil pühenduda tema jüngerluse programmidele ja lasta ennast ümber ristida. Vastuseks sellele nimetas algne Kristuse Kogudus (Church of Christ) ta valeõpetajaks. Siis kuulutas McKean, et Bostoni liikumine on Jumala perekond ja Jumala tõeline kirik ja Jumala ainus tänapäeva liikumine. 1993 aastal tuli esile nimi Rahvusvaheline Kristuse Kogudus (International Church of Christ ).

Huvitav on märkida, et kui Kip McKean rõhutas seda, et inimestel tuleb ennast lasta ümber ristida, ta ei lasknud ennast ümber ristida.

Kristuse Kogudus on kasvanud üllatava kiirusega. arvatakase et ta on üks maailmas kõige kiiremini kasvavaid kogudusi. Samas lahkuvad sellest kogudusest väga paljud. Statistika näitab, et igast kolmest kogudusega liitujast lahkub kaks inimest. Näiteks 1994 aastal lahkus kogudusets umbes  20,000 inimest. Samuti on väga paljud endised liikmed öelnud, et neid on vaimulikult ära kasutatud, neid on tõmmatud käsutegudesse ja neilt on röövitud vabadus Kristuses.

Jüngerlus

Kui sa satud Kristuse Kogudusse siis sa tavaliselt ei saa teada, et neil on väga omapärane õpetus jüngerlusest, mis sõnaotses mõttes kontrollib inimeste elu. Igal nende koguduses käival inimesel peab oleme keegi “järelvaataja” kellele
nad tunnistavad oma patte, kes annab neile nõu kõigi tähtsate eluotsuste puhul. Samas ei tohi koguduse liige käia kohtamas ilma tema “järelvaataja” loata. Samuti ei tohi ka keegi abielluda ilma koguduse loata. Samas ei tohi ka koguduse liige käia mitte üheski teises koguduses, mis ei ole “Kristuse Kogudus”

“Järelvaatajal” on ülesandeks pidevalt kontrollida, mida tema “hoolealused” teevad. Nad helistavad neile pidevalt ja peavad nendega kontakti.

Mida Kristuse Kogudus õpetab ristimisest.

“Inimne saab päästetud ehk kristlaseks alles siis, kui ta on ristitud. ”
Kristuse Kogudus õpetab, et inimene peab saama ristitud siis kui ta on jünger selleks, et ta saaks päästetud. See tähendab, et inimene peab omaks võtma Kristuse Koguduse õpetuse ristimisest, ta peab täielikult meelt parandama ja peab pühenduma sellele, et elada jüngrina. Alles siis saab inimene päästetud.

Selline õpetus on üsna selgelt piibliga vastuolus. Selleks, et seda piiblis näha on natuke vaja Jumala Sõna uurida. Ma toon siin mõningad kirjakohad, mis näitavad selgelt, et inimene saab kristlaseks ainult usu läbi ning ristimine on tema usu avalik tunnistamine.

Ristimine ja päästmine Piibli järgi.

1. Hukka lähevad need, kes ei usu aga mitte need, kes ei ole ristitud. Usk ja ristimine on vajalikud, aga inimene saab päästetud ka ainult usu läbi. Mrk.16:15,16
Ja ta ütles neile: “Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. 16 Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks; aga kes ei usu, see mõistetakse hukka.

2. Inimene saab päästetud ainult usu läbi. Selle kirjakohas ei mainita ristimist, vaid ainult usku. Rm.10:9,10
Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud, siis sa saad õndsaks! 10 Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks.

3. Pääsemiseks on vaja ainult uskuda. Jeesus ei maini seda, et päästetud saamiseks peaks inimene saama ristitud. Jh.8:24
Sellepärast ma ütlesin teile, et te surete oma pattudesse; sest kui te ei usu, et mina see olen, siis te surete oma pattudesse!”

4. Õigsus tuleb ainult usu kaudu. Inimene ei saa õigeks Jumala ees oma tegude kaudu ja ka mitte ristimise teo kaudu. Rm.3:21-23
Aga nüüd on Jumala õigus, millest käsk ja prohvetid tunnistavad, ilmutatud ilma käsuta, 22 see Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse usu kaudu kõikidele, kes usuvad; sest siin ei ole ühtki vahet; 23 sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma 24 ning mõistetakse õigeks täiesti muidu, tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses,

5. Ristimine toimub peale seda, kui inimene juba usub Jeesusesse. Ta on juba uuesti sündinud ja siis teda ristitakse. Sõna ristima tähendab algkeeles vee alla kastmist. Apt.8:36-38
Ent kui nad teed edasi läksid, jõudsid nad vee juurde ja kojaülem ütles: “Ennäe vett! Mis keelab, et mind ei peaks ristitama?” 37 [Aga Filippus ütles: “Kui sa usud kõigest südamest, siis võib see sündida!” Tema vastas ning ütles: “Mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala Poeg!”] 38 Ja ta käskis tõlla peatada, ja nad astusid mõlemad maha vette, Filippus ja kojaülem; ja ta ristis teda.

6. Ristimine näitab väliselt seda, mis on juba kristlasega vaimselt toimunud. Ristimises on näha Jeesuse surma ja ülestõusmise sümbol. Samas me väljendame sellega, et me oleme Temaga samastunud. Rm.6:3,4
Või te ei tea, et nii mitu, kui meid on ristitud Kristusesse Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse? 4 Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otsekui Kristus on surnuist üles äratatud Isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus.

7. Ristimine on tunnistus maailmale sellest, mis on inimesega toimunud, kes on saanud päästetud. Ristimine on väline sõnakuulelikkust väljendav  tegu. Apt.2:37-41
Aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele: “Mehed, vennad, mis me peame tegema?” 38 Aga Peetrus ütles neile: “Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andekssaamiseks, ja siis te saate Püha Vaimu anni. 39 Sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel, keda iganes Issand, meie Jumal, kutsub enese juurde.”40 Ja veel paljude muude sõnadega tunnistas ja manitses ta ning ütles: “Laske endid päästa sellest pöörasest soost!” 41Kes nüüd vastu võtsid tema sõna, need ristiti, ja nõnda lisati sel päeval nende juurde ligi kolm tuhat hinge.

8. Piibel räägib ka hinge päästmisest ehk meele uuendamisest. See ei ole uuestisünd.Jk.1:21
Sellepärast heitke ära kõik rüvedus ja viimnegi paha ning võtke tasase meelega vastu sõna, mis teisse istutati ja võib teie hinged päästa!

9. Selles kirjakohas räägitakse kontekstis ristimise seosest meie hinge päästmisega, mis on protsess ja on veel toimumas. 1.Pt.3:20-4:2
kes muiste ei kuulanud sõna, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil, kui ehitati laeva, millel mõned üksikud, see on kaheksa hinge, päästeti läbi vee. 21 Sellele võrdluskujule vastavalt päästab teidki nüüd vesi ristimisena, mitte kui liha rüveduse kõrvaldamine, vaid kui hea südametunnistuse nõudmine Jumala ees Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu, 22 kes on läinud taevasse ja on Jumala paremal käel ja kellele on alistatud inglid ja võimud ja väed. 4:1 Et nüüd Kristus on kannatanud lihas, siis relvastuge teiegi sama meelega; sest kes lihas on kannatanud, see on lakanud pattu tegemast, 2 nõnda et ta aega, mis tal veel on elada lihas, enam ei ela inimeste himude järgi, vaid Jumala tahtmise järgi.

10. Kuidas sai röövel ristil jõuda taevasse, kui ta ei saanud ristitud enne kui ta suri ?  USU LÄBI !  Lk.23:39-43
Siis teine poodud kurjategijaist pilkas teda ning ütles: “Eks sa ole Kristus? Aita iseennast ja meid!” 40 Aga teine kostis ja sõitles teda ning ütles: “Kas sinagi ei karda Jumalat, kuna sa ise oled ju sama karistuse all? 41 Meie küll õiguse poolest, sest me saame kätte, mis meie teod on ära teeninud, aga see ei ole teinud midagi ebakohast!” 42 Ja ta ütles: “Jeesus, mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled!” 43 Ja Jeesus ütles temale: “Tõesti ma ütlen sulle, täna pead sa minuga olema paradiisis!”

Hinnang.

Kristuse Koguduse näol on tegemist väga petliku valeõpetusega. See liikumine on väga ohtlik just oma kontrolli meetodite ja inimeste manipuleerimise tõttu. Samas petetakse mitmeid inimesi, et nad saavad Jumala ees õigeks oma tegude kaudu.

Valeõpetused © 2024.

Külastusi: 312