Kristliku taustaga valeõpetused

Mormoonid

Mormoonid – Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik

Kultuse algataja Joseph Smith

1. Kas mormoonid järgivad Piibli Jumalat?

2. Mormoonid – kas veel üks kristlik konfessioon?

3. “Mormoonide raamat” – mormoonide religiooni nurgakivi

5. Üks-ühe vastu viimsepäevapühakuga.

 

Mida mormoonid õpetavad?

Kas mormoonid järgivad Piibli Jumalat?

1.PIIBLI JUMAL ON SÕLTUMATULT EKSISTEERIV
Jumal ei ole eelneva põhjuse või algtõuke tagajärg. Ta ei ole loodud olend. Ta ei sõltu oma  olemasolus mitte millestki. “Teie olete minu tunnistajad, ütleb Jehoova, minu sulane, kelle ma olen valinud, et te teaksite, usuksite minusse ja mõistaksite, et mina see olen: enne mind ei ole olnud ühtki jumalat ega tule ühtki pärast mind!” (Jesaja 43:10)

“Kuule mind, Jaakob, ja Iisrael, mu kutsutu! See olen mina! Mina olen esimene, mina olen ka viimne!” (Jesaja 48:12)

Nende õpetuse järgi ei ole Jumala olemasolu sõltumatu.
“Meid on sigitanud meie taevane Isa; meie taevase Isa isiku sigitas eelmises taevases  maailmas tema isa; ja viimase omakorda sigitas veelgi ürgsem isa.” (Viimsepäevapühakute apostel Orson Pratt The Seer, lk.132)
2. VAID PIIBLI JUMAL ON JUMAL

Tema au ei kuulu jagamisele mitte kellegagi.

“Jehoova! Kõige selle järele, mida me oma kõrvaga oleme kuulnud, ei ole ükski sinu sarnane ega ole muud Jumalat kui sina!” (1 Kuningate 17:20)

“Kas on muud Jumalat kui mina? Mina küll ei tea, ei, muud kaljut ei ole!” (Jesaja 44:8)

“Jeesus vastas talle: “Esimene on see: Kuule Iisrael, Issand sinu Jumal, on ainus Issand!” (Markuse 12:29)

MORMOONID USUVAD, ET NENDE JUMAL ON ÜKS PALJUDE JUMALATE SEAST

“Ma tahan kinnitada, et alati, kui ma kuskil koguduses olen kõnelenud Jumaluse teemal, siis olen rääkinud Jumalate paljususest. (Joseph Smith History of the Church 6:474)

“Kui palju on Jumalaid, ma ei tea. Kuid mitte kunagi pole olnud aega, mil Jumalaid poleks olnud…” (Brigham Young 1859 Journal of Discourses 7:333)

3. PIIBLI JUMAL ON TRANSTSENDENTNE (teispoolsusesse ulatuv)

Jumal eksisteerib lahus universiumist ja oma loomingust.

“Jumal ei ole inimene, et ta valetaks, inimlaps, et ta kahetseks!” (4 Moosese 23:19)

“Kas sa arvad,et mina olen niisugune nagu sina? Ma tahan sind noomida ja seda seada su silma ette!” (Laul 50:21)

MORMOONID USUVAD, ET JUMAL EI OLE TRANSTSENDENTNE

“Jumal oli isegi kord nagu meie praegu; ta on ülendatud inimene ja istub kõrgel taevatroonil!” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, lk. 345)

“Jumal ja inimene kuuluvad samasse rassi, erinedes vaid oma edasijõudmuse poolest.” (Mormooniapostel John Widstoc Gospel Through the Ages, lk. 1079

“Jumal, inglid ja inimesed on kõik sama liiki, sama sugu, ühest suurest perest…” (Mormooniapostel Parley P. Pratt Key to the Science of Theology, 1978.a. väljaanne, lk. 21)

4. PIIBLI JUMAL ON MUUTUMATU

Et Jumal on täiuslik, siis ei ole tal kunagi tarvis muutuda.

“Need hävivad, aga sina püsid; nad kõik kuluvad nagu kuub; sa vahetad neid nagu riideid ja nad muutuvad! Aga sina oled seesama ja sinu aastad ei lõppe!” (Laul 102:27-28)

“…mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane, kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud, kes ütleb: Minu nõu läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan!” (Jesaja 46:9-10)

“Sest mina, Jehoova ei ole ennast muutnud…” (Malakia 3:6)

MORMOONID EI USU, ET JUMAL EI OLE MUUTUMATU

Polügaamia – kaotatud 1890.aastal

Mustadel puudus õigus astuda viimsepäevapühakute preestriseisusse – muutetud 1978. aastal

Templitseremoonia – ümber kujundatud 1990. aastal

5. PIIBLI JUMAL ON IGAVENE

Jumala täiuslikkus ulatub üle ajapiiride. Ta on alati Jumal olnud ja jääb alati Jumalaks.

“Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti!” (Laul 90:2)

Nad usuvad, et Jumal ei ole igavene.

“Me oleme ette kujutanud ja arvanud, et Jumal on Jumal igavesest ajast alates, ma kummutan selle mõtte ja tõmban loori eest, et teiegi võiksite näha.2 (Teachings of the Prophet Joseph Smith, lk. 348)

6. PIIBLI JUMAL ON KÕIKJALVIIBIV

Jumal viibib kõikjal.

“Vaata, taevad ja taevaste taevad ei mahuta sind…” (1 Kuningate 8:27)

“Jehoova silmad on igas paigas, valvates kurje ja häid!” (Õpetussõnad 15:3)

“Nõnda ütleb Jehoova: Taevas on minu aujärg ja maa on minu jalajärg! Kus saaks siis olla koda, mida te tahate mulle ehitada ja kus saaks siis olla minu hingamispaik?” (Jesaja 66:1)

Nad usuvad, et Jumal ei ole kõikjalviibiv.

“Mõned tahaksid meid uskuma panna, et Jumal viibib kõikjal. See ei ole tõsi.” (Brigham Young Journal of Discourses 6:345)

“Sellepärast on öeldud, et Jumala kohalolu on kõikjal; ent see ei tähenda, et Jumaluse ühegi liikme isik tõepoolest võiks füüsiliselt viibida rohkem kui ühes paigas korraga.” (James Talmage The Article of Faith, lk. 39)

7. PIIBLI JUMAL ON KEHATU

Jumala kõikjalviibivust näitab tõsiasi, et tal puudub keha.

“Jumal on Vaim, ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões teda kummardama!” (Johannese 4:24)

“Katsuge mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole liha ega luid, nõnda nagu te näete minul olevat!” (Luuka 24:39)

MORMOONID USUVAD, ET JUMAL EI OLE KEHATU

“Isal on samavõrd käegakatsutavalt lihast ja luudest keha kui inimesel.”(Doctrine and Covenants 130:22)

“Jumal on ülendatud inimene…Maailmaruumi täitvat vaimuollust kummardades kummardavad sektandid tegelikkuses loodut Looja asemel.”(Viimsepäevapühakute apostel Bruce McConkie Doctrinal New Testament Commentari 2:220)

8.PIIBLI JUMAL ELAB USKLIKUS

“…üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees.”(Efesose 4:6)

“…et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse…”(Efesose 3:17)

“Aga teie ei ole lihameeles, vaid vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest asub teie sees.”(Rooma 8:9)

MORMOONID USUVAD, ET JUMAL EI ELA USKLIKUS

“Mõte sellest, et Isa ja Poeg elavad inimese südames,on iganenud sektantlik arusaam ning ebatõene.”(Doctrine and Covenants 130:3)

9.PIIBLI JUMAL ON KÕIKVÕIMAS

Kogu võim kuulub Jumalale. Tema ei vastuta kellegi ees.

“Mina tean et sina suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu!”(Iiobi 42:2)

“Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis temale meeldib!”(Laul 115:3)

MORMOONIDE JUMAL EI OLE KÕIKVÕIMAS

“Tänapäevaste ilmutuste kaudu me saame teada, et universum on täidetud tohutu arvu mõistusega ning veel saame teada, et Elohim on Jumal vaid seepärast, et kõik need mõistused austavad teda ja peavad teda sellisena ülal…kuna Jumal “omandas” au ja kestva mõju “kõigi asjade” üle,siis on selle loomulikuks järelduseks, et kui ta iial peaks kaotama nende mõistuse usalduse või minema vastuollu nende õiglustundega, siis lakkaksid nad kohe teda toetamast ning Jumal  “võim pudeneks koost…Ta lakkaks olemast Jumal.”(W.Cleon Skousen The First 2,000 Years, lk.355-6)

10.PIIBLI JUMALA  ANDESTUS ON TÄIELIK

“Mina, mina olen see, kes kustutab su üleastumised iseenese pärast ega tuleta meelde su patte!”(Jesaja 43:25)

“…sest ma annan andeks nende süü ega tuleta enam meelde nende pattu!”(Jeremija 31:34)

“Sest ma olen armuline nende ülekohtustele tegudele ega tuleta enam meelde nende patte!”(Heebrea 8:12)

Mormoonid usuvad,et Jumal ei andesta täielikult.

“Vaevalt võiksime kunagi liiale minna, kui tuletame inimestele meelde, et nad ei või patustada ja andeks saada ning siis uuesti patustada uuesti ja uuesti ning loota korduvale andestusele. Issand nägi ette inimese nõrkust, mis viib ta uuesti oma üleastumiste sisse ning andis hoiatuseks järgmise ilmutuse:

“Ja nüüd, tõesti, tõesti, ma ütlen teile: Mina, Issand ei pane pattu teile süüks; minge oma teed ja ärge patustage enam; aga sellele hingele, kes pattu teeb, tuleb tema endine patt tagasi, ütleb Issand teie Jumal.”(Doctrine and Convenants 32:7). (Spencer W. Kimball The Miracle of Forgiveness, lk. 360)

[Sama raamatu 355.leheküljel väidab Kimball, et ” andestust vääriv meeleparandus” on selline, kus patuse “soov või tung patustada pühitakse tema elust välja”. See on vastuolus Rooma     7:14-24-ga.]

Mormoonid – kas veel üks kristlik konfessioon?

I Ajalugu

Joseph Smith jun,(1805-1844) mormonismi rajaja, sündis Sharonis Vermountis 23. detsembril 1805. a. Smith oli neljas Joseph ja Lucy Mack Smithi kümnest lapsest. 1814 kolis perekond Palmyrasse New Yorgi osariigis. Neli aastat hiljem suundusid nad lähedasse Manchesteri. Just seal olevat Smith kogenud ingellikke ilmutusi, mis tinginudki mormooni kiriku rajamise. Palmyra kogukonnas olid tegutsemas kolm konfessiooni: baptistid, metodistid ja presbüteriaanid. Enamik Smithi perekonnast ühines presbüteriaanidega, kuid Joseph jäi konfessionaalsete erinevuste tõttu kõrvaltvaatajaks ja osales lühikest aega metodisti kiriku töös. Josephi mõtisklused konfessioonide erinevustest panid aluse tema esimesele nägemusele.

Mormonism ja uus ilmutus

Mormonism on rajatud personaalsele ilmutusele. Joseph Smith väitis, et jumal kõneles temaga nii, nagu ei ühegi teise elava inimesega. Kui Joseph Smith poleks suutnud oma kaaslasi veenda, et temaga rääkis Jumal, siis poleks meil tänapäeval ka mormoone. Ilmutuse väljendusi oli kolm: nägemused, prohvetlik ennustamine ning tõlkimisanne; selle tulemusena tekkisid teosed: The Book of Mormon, Doctrine and Covenants (Õpetused ja lepingud), Pearl of Great Price (Hinnaline pärl) ja Inspired Version (Piibli inspireeritud versioon). Neile osutatakse neile kui mormoonide autoriteetsetele teostele, millele on lisatud King]ames ’i piibliversioon.

Nägemused.

Väidetavalt on Joseph Smith näinud oma elu jooksul mitmeid nägemusi. Mõned nendest said aluseks kirjadele Hinnaline pärl ning Õpetused ja lepingud. Teised on trükitud ajakirjades, päeva raamatutes ja teoses History of the Church (Kiriku ajalugu). Osa nägemusi ja ilmutusi koges Smith vaadates üksisilmi n-ö «vaatekivile». Sellise vaatekivi silmitsemine ei olnud 19. sajandi algul sugugi ebatavaline, kus kübarasse asetati mingi eriline kivi ja seda vaadeldes püüti vastu võtta ilmutust või nägemust.

Enamik Joseph Smithi prohvetikuulutust on ara toodud raamatus Õpetused ja lepingud. Smith armastas anda uusi kuulutusi iga uue juhtumi või olukorra kohta, paljud neist on jäädvustatud Kiriku ajaloos ja teistes sarnastes dokumentides.

Osa Smithi uusi ilmutusi tuli niisuguse omapärase nähtuse kaudu nagu tõlkimisanne ja -jõud. Enamikul juhtudel anti seda «andi ja jõudu» siis, kui Smith silmitses oma vaatekivi. Nii on sündinud Mormoonide raamat, osaliselt Hinnaline pärl ja Piibli inspireeritud versioon.

Aastal 1820 võttis Joseph väidetavalt vastu nägemuse, mis sai mormoonikiriku rajamise aluseks. Vastavalt mormoonide ajaloole oli Josephi esimese nägemuse tagapõhjaks ärkamine,mis puhkes Palmyras New Yorgi osariigis 1820. a kevadel. Smith kujutab seda ärkamist kui «lahutust inimeste hulgas, kus mõned hüüdsid «Vaata, siin!»ja teised «Vaata, seal!» Mõned võitlesid metodistide, mõned presbüterlaste ja mõned baptistide eest» (Pearl ofGreat Price, Joseph Smith -History, 1:5).

Joseph, olles sel ajal 14-aastane, küsis endalt sageli: «Mida teha? Missugusel kõikidest nendest parteidest on õigus; või on nad kõik valed? Kui üks nendest on õige, siis missugune ja kuidas ma selle ara tunnen?» (samas, 1:10.)

Joseph meenutab, et ta Piiblit lugedes sattus Jaakobuse l;5-le: «Aga kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumala käest, kes kõigile annab ilma pikemata ega hurjuta ja talle antakse.» Sellest järeldas ta, et peab minema metsa ja palvetama, selleks et saada vastust, missuguse kirikuga peaksta ühinema. Tegelikult räägib kirjakoht hoopis sellest tarkusest, mis aitab minna läbi katsumuste.

Sellele vaatamata läks Smith metsa palvetama. Seal tabas teda deemonlik rünnak: «Mind ümbritses paks pimedus ja mulle näis, nagu oleksin lootusetult kadunud» (samas, 1:15).Vahetult pärast seda olla ta pea köhale ilmunud valgus koos kähe isikuga. Isa osutanud Pojale ja tutvustanud Teda. Smith jätkab:«Minu eesmärk oli Issandalt teada saada, missugune nendest kristlikest kogudustest on õige, et ma võiksin teada, millisega ühineda… Küsisin isikutelt, kes valguses minu köhal seisid, missugune neist on õige (kuni selle ajani polnud ma kunagi arvanud, et kõik võivad valed olla) ja millisega ma peaksin ühinema. Mulle vastati, et ma ei pea ühinema ühegagi neist, sest nad kõik on valed» (samas, l: 18-19).

Joseph Smithi esimeses nägemuses öeldakse kõikide kristlike kirikute kohta, et need olevat valed. Smithi küsimus viitab teadmiste puudulikkusele konfessioonide ja kogu kiriku osas. Ristiusu konfessioonid õpetavad ühtesid ja samu doktriine Kolmainsusest, Jeesuse Kristuse jumalikkusest, Püha Vaimuisikust, lepitusest, ülestõusmisest ja lunastusest armu läbi. Piibel lubab avarust kõrvalistes vaidlusküsimustes (Rm 14:1-5; K12:16-17; 1Kr 12:12-27), milles tavaliselt üksteisest erinetaksegi.

Iga õige prohveti kuulutus on täpne ja järgib tõelist Jumalat (5Ms 13:1-5; 18:20-22). Jesaja 8:20 lisab veel: «Õpetuse ja tunnistuse juurde! Kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu!» See kõht on oluline, sest ta ütleb,

et kõik nende sõnad peavad olema kooskõlas Jumala öelduga. Joseph Smithi esimene nägemus kukub Pühakirja proovis läbi. Smith väidab, et ta nägi Jumal Isa, mis on vastuolus kirja kohtadega Johannese 1:18 ja l.Timoteose6:16 («Keda ükski inimene pole näinud ega suudagi näha»). Smith väidab, et Isal on keha, mis on vastuolus Kolossa 1:15 («nähtamatu Jumala nägu»). Smith väidab Jeesust ütlevat, et kõik kirikud on valed,

mis on vastuolus Matteuse 16:18: «Ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.» Vaevalt usutav, et seesama Jeesus, kes selgitas koguduse järjepidevust võrdumites Matteuse 13. peatükis, räägiks iseendale vastu Joseph Smithi nägemuses. Samuti näitab apostel Paulus, et kogudus jääb püsima läbi kõikide aegade (Ef3:21).

II Õpetus

A. Pühad raamatud

1.Piibel (King James Version)

a.kasutatakse piirangutega

2. “Mormoonide raamat” (Book of Mormon)

a. on väidetavalt Ameerika mandri varaste asukate tõeline ajalugu.

3. ”Doktriin ja lepingud” (Doctrine and Covenants)

a. koosneb põhiliselt Joseph Smithi poolt saadud ilmutustest.

4. “Kallihinnaline pärl” (Pearl of Great Price)

a. “Moosese raamat”

b. “Aabrahami raamat”

c. Joseph Smithi “Ajalugu”

d. “Artiklid usust” (The Articles of Faith)

B. Jumalus

1. Jumal-Isa

a. lihast ja luudest koosnev ausse ülendatud inimene  (D&C 130:22/

Johannese 4:24)

b. ei ole igavene (The Articles of Faith, lk.430/Laul 90:2)

c. üks paljudest Jumalatest (Teachings of the Prophet Joseph Smith,

lk.370/Jesaja 43:10)

2. Jeesus Kristus

a. vaimu poolest Luciferi vend (Gospel Through the Ages, lk.15/ Johannese 1:1-3)

b. sigitatud seksuaalvahekorras Jumala  ja Maarja vahel (Mormon Doctrine, lk.669/Matteuse 1:18)

C. Päästmine

1. Armu läbi päästmine – surnust ülestõusmine (Mormon Doctrine, lk. 669, 671)

a. õigeksmõistmine vaid usust on Saatanalt pärinev eksiõpetus (The Miracle of Forgiveness, lk.206/Efesose 2:8,9)

2. Ülendamine või jumalaseisus tuleb ära teenida (Mormon Doctrine, lk.669)

D. Võimujaotus

1. Üldvõimujaotus

a. prohvet/presiidiumi eesistuja

b. kaheteistkümne nõukogu (12 apostlit)

c. seitsmekümned

1. esimene kvoorum

2. teine kvoorum

E. Jumalaseisus

1. Jumalaks tuleb õppida (Joseph Smith, Teachings, lk. 348)

2. Piibellik ümberlükkamine (Jeremia 10:11; Johannese 10:34)

“Mormoonide raamat” – mormoonide religiooni nurgakivi

“Ma ütlesin vendadele, et “Mormoonide raamat” on kõige õigem raamat maa peal ja meie religiooni nurgakivi ning inimene saab Jumalale lähemale selle ja mitte ühegi teise raamatu ettekirjutustest kinnipidades.”

Joseph Smith, 28. Novembril 1841

Teachings of the Prophet Joseph Smith, lk. 194

I Maailma kõige õigem raamat

A. Tõlkimismeetod

1. prohvet Stone ja Hat (Address to All Believers in Christ, lk. 12)

B. Täpsuse kinnitus

1. inglite külaskäik (JOD 2:293)

C. Ajaloolised ja antropoloogilised ebatäpsused

1. geograafiline asend

a. mittemormonistlikud eksperdid eitavad seda

2. taimed, loomad ja relvad

3. müütilised inimesed

D. Viimsepäeva-parandused

1. sõnad “Son of the” (“poeg”) lisatud (1 Nephi 11:18, 21, 32; 12:18)

2. kuningas Benjamin on asendatud Mosiah’ga (Mosiah 21:28; Ether 4:1)

3. “Out of the Waters of Baptism” (“ristimisveest”) lisatud pärast 1908. a.     (1 Nephi 20:1)

4. sõna “not” (“mitte”) lisatud (2 Nephi 12:9)

5. lamaniidid muutuvad “puhtaks” endise “valgeteks” asemel (2 Nephi 30:6)

II Mormoonide religiooni nurgakivi

A. “Mormoonide raamatu” ülimuslikkus (Mormon Doctrine)

B. On kohati vastuolus mormoonide doktriiniga

1. Jumalate paljusus (Alma 11:26-29)

2. lihast ja luudest koosneva luudega Jumal (Alma 18:2-5)

3. surnute ristimine (Alma 34:32-35; Mosiah 26:25-27)

4. igavene põrgutuli (Jacob 6:9-10; Mosiah 26:25-27)

5. polügaamia on jõledus (Jacob 2:24)

III Jumalale lähemale jõudmine, järgides “Mormoonide raamatu” ettekirjutusi

A. “Mormoonide raamat” ei suuda õpetada ülendamise saavutamiseks vajalikke ettekirjutusi

1. mormoonikogudusse kuulumine (Salvation Comes Through the Church,

Ensign 7/73)

2. templiteenistuses osalemine

a. annetused (Doctrines of Salvation 2:45)

b. templiabielu (The Miracle of Forgiveness, lk.245)

c. surnute ristimine (Teachings of the Prophet Joseph Smith, lk.193)

3. Aaroni ja Melkisedeki preesterlus

4. tarkuse sõna (The Miracle of Forgiveness 2:16)

IV Võiduvõimalusteta olukord

A. 2 Nephi 25:23

B. Moroni 10:32

Templiteenistus – kuidas mormoonid loodavad taevasse jõuda.

I  Jeruusalemma templiteenistuse taaselustumine?

A. VPP apostel Mark Peterson väidab, et VPP templis järgitakse Piiblis seatud päevi   (Why Mormons Build Temples, lk. 2)

B. Mormooniapostel John Widstoc väidab, et annetamistseremoonia on viimsepäevailmutuse tulemus (Joseph Smith, Seeker After Truth, lk.249)

C. Mormooniapostel Bruce McConkie ütleb, et annetamine tuli ilmutuse ja Abrahami raamatu kaudu (Mormon Doctrine, lk.779)

D. Vabamüürlike ideede mõju

E. Vastuvõtmise eeltingimuseks on inimese väärilisus (Doctrines of Salvation 2:45)

1. piibellik ümberlükkamine (Luuka 18:10-14)

II VPP templi eesmärk

A. Isiklik pääsemine – jumalaseisus (Doctrine of Salvation 2:31)

1. tuleb õppida võtmesõnade,märkide ja sümbolite tähendust (Journal of Discourses  2:31)

B. Surnute päästmine

1. Surnute heaks mittetöötamise tagajärjeks võib olla päästmisest ilmajäämine (A Marvelous Work and a Wonder, lk.184; Doctrines of Salvation 2:145)

III Surnute ristimine

A. Tõendavad tekstid

1. Malakia 3.24

a. Mormoonid ütlevad, et see läks täide, kui Eelija ilmus Joseph Smithile pärast templi pühitsemist Kirtlandis, Ohios 1836. a. ning andis talle surnute ristimise õpetuse (A Marvelous Work and a Wonder, lk. 171)

b. ristiusk kinnitab, et see viitab Ristija Johannese tulekule, nagu on öeldud ka Matteuse 17:12, 12; Luuka 1:3-17)

2. 1 Korintose 15:29

3. 1 Peetruse 3:18-21; 4:6

B. Vaskmeri

1. Joseph Smith tunnistab, et seda ei kasutatud mitte surnute, vaid elavate ristimiseks (Answers to Gospel Questions, lk. 5.13)

2. vaskmerd tarvitati preestrite puhastusriituseks (2 Ajaraamat 4:6) ja see hävitati 587.a. e.Kr. babüloonlaste poolt (2 Kuningate 25:13)

C. Surnute külaskäigud

IV Muudatused tseremoonias

A. Tseremooniat ei tohi muuta

1. VPP Seitsekümmend Royden Derrick (Temples in the Last Days, lk.36)

B. Mitmed osad kaotati aprillis 1990

1. kristlike pastorite mõnitamine

2. sümbolitega seotud karistused

3. kuulekusvanne

4. viis osaduspunkti

V  Kokkuvõte

A. Kui Jeruusalemma tempel aastal 70 p. Kr. hävitati, siis ei üritanud kogudus seda taas üles ehitada

1. Jumal ei ela templites ( Apostlite teod 17:24), vaid oma rahva südames (1 Korintose 6:19, 2 Korintose 6:16)

B. Meil on takistamata ligipääs Kristusele (Heebrea 7:24-25)

Üks-ühe vastu viimsepäevapühakuga.

Mormoonid – kuidas nendega suhelda?

1)  Ära lase mormoonil vestluskäiku enda kätte haarata!

2)  Võta solvangud vastu, olemata ise solvav!

3)  Püüa pigem mõned faktid või viited meelde jätta, kui anda mormoonile “mormoonide- vastast” kirjandust!

4)  Kasuta ulatuslikult Piiblit, näidates võimaluse korral ka viiteid.

5)  Defineeri oma mõisted ja lase neil omad defineerida.

6)  Jää teemade juurde, milles tunned ennast kodus, näiteks Kolmainsus ja päästmine.

7)  Pea kõnelusteemast kinni! Tee kokkuvõte.

8)  Ole kindel, et suudad oma väiteid kaalukate kirjakohtadega toetada.

9)  Ära süüdista mormooni ketserluses! Püüa mitte öelda: “Te usute sellist ja sellist asja…”

10)  Kui mormoon ei usu, et VPP doktriin väidab nii, nagu sina ütled, siis küsi talt, kas ta       lahkuks oma kirikust, kui sa talle seda tõestaksid.

11)  Alati küsi, kuidas mormoon teab seda, mida ta teab. “Kust te teate, et Joseph Smith prohvet oli?” “Kuidas te teate, et  “Mormoonide raamat” tõde on?” või “Kust te teate, et kristlik kirik täieliku usust taganemise ohvriks langes?”

12)  Ära lihtsalt ründa mormooni. Kuuluta talle ka evangeeliumi!

13)  Hoidu mormooni suure faktide hulgaga üle kuhjamast.

14)  Kui ta tahab misjonäriga kontakti hoida, siis palu talt tema “kaarti”.

15)  Alati pärast vestlust püüa palvetada!

16)  Ole kannatlik!

Valeõpetused © 2024.

Külastusi: 359