Kristliku taustaga valeõpetused

Muunid

Muunid – Unification Church

Eesti keelses internetis nimetavad nad ennast “Tõeliste Vanemate liikumine” Inglise keeles on nad tuntud Moonide nime all

Kultuse “Messias”
Sun Young Moon koos abikaasaga

1. Muunid ja nende ajalugu

2.Sun Myung Mooni peab ennast messiaks.

Muunid ja nende ajalugu

Unification Church’i rajaja ja juht on Sun Myung Moon, kes sündis 6. jaanuaril 1920 Põhja-Koreas. Kui ta oli kümneaastane, pöördus tema perekond kristlusse, neist said presbüterliku kiriku liikmed.

Palvetades ühe Korea mäe nõlval, sai 16-aastane Moon nägemuse. Ta väidab, et Jeesus Kristus ilmunud temale ja manitsenud täitma ülesannet, mida Kristusel ei õnnestunud lõpule viia. Väidetavalt ütles Jeesus Moonile, et ta on ainus, kes võib seda teha. Pärast mitmeid Jeesuse nõudmisi Moon lõpuks nõustus selle väljakutsega.

Paar järgnevat aastat veetis Moon eelseisvaks vaimseks lahinguks valmistudes. Aastad «pöördumise» kogemuse ja Ameerikasse tuleku vahel olid tulvil avalikke vaidlusi.

Pärast uue religiooni edu Kaug-Idas, eriti Lõuna-Koreas, tuli Moon Ameerikasse (1971), kus tema sekt hakkas hästi edenema. Tänapäeval on neil väidetavalt ca 2 miljonit liiget üle kogu maailma.

Sun Myung Mooni peab ennast messiaks.

Sun Myung Moon usub, et ta on 20 sajandi messias. Konsevatiivsed ja evangeelsed kristlased on vaielnud tema väite üle mille kohaselt Kristuse teine tulek pidi toimuma Koreas ajavahemikus 1917-1930. Mooni sünnidaatum, 6. jaanuar 1920 sobib suurepäraselt sellesse vahemikku.

Moon ise ütleb harva otse välja, et tema on messias. Ühel konverentsil Californias, kus võõrustajaks oli San Francisco Unification Church, jõudis Sun Myung Moon selle siiski selle väiteni.

«Vastavalt Evangelical Press News Sevice’i teatele ütles Moon, et maailmal on vaja leida oma «õige vanem», vabastamaks end saatana valitsuse alt. «See isik on messias», ütles ta. «Et aidata täide viia seda väga tähtsat kavatsust, olen mina Jumala poolt kutsutud… nii et ma võin elada tõeliste vanemate südamega, armastada kõiki rasse maa ilmas»» {Pentecostal Evangel Magazine, 9. detsember 1990, lk 28).

Sun Myung Mooni järgijad on kaua olnud sellel seisukohal, et tema on nende messias: «Pastor Moon on Messias, Teise advendi Issand… Kui nad ainult suudavad mõista inimese langemist, siis nad võivad mõista, et Isa on Messias… Pastor Moon leidis selle. Inimene, kes leidis selle, peab olema patuta. Niisiis tuleb teda pidada Messiaks» (Dr Sudo, 120-day Training Manual. Unification Church, 1975, lk 160,222,400).

Samuti on Moon öelnud: «Ükski kangelane, ükski pühak ega pühainimene minevikus, ka mitte Jeesus ega Konfucius ei ole ületanud meid» (MasterSpeaks, 11. märts 1973, lk3).

Olgugi et Mooni õpetused on opositsioonis kristlusega, väidab ta, et Jeesus ilmutas need Talle. «Te võite minult küsida: «Missuguse autoriteediga sa neid asju kaalud?» Ma kõnelesin Jeesuse Kristusega vaimses maailmas. Ja samuti Ristija Johannesega. See on minu volitus. Kui te praegu ei suuda otsustada, et minu sõna on tõde, siis aja jooksul leiate seda kindlasti. Need peidetud tõed on teile esitatud kui uus ilmutus. Te olete kuulnud mind kõnelevat Piiblit. Kui te usute Piiblit, peate uskuma Ka seda, mida mina räägin» (Moon, Christianity in Crisis, lk 98).

Nagu kõik kultuste juhid, väidab Moon end omavat ainulaadset teadmist: «Meie oleme ainsad inimesed, kes tõeliselt mõistavad Jeesuse südant ja Jeesuse lootust» (Moon, The Way of Ae \M, lk 20).

Moon on öelnud: «Jumal heidab nüüd kristluse ära ja rajab uue religiooni, ja see religioon on Unification Church… ma parema jalaga seisame kristluse peal ja ikestame ta» (Master Speaks,Paris Address, 2. aprill 1972, lk 3, 5).

Piiblis sisalduvad nägemused on Jumala kõne «muiste palju kordi ja mitmel viisil esivanematele prohvetite kaudu» (Hb 1:1). Meie ei eita seda. Siiski ei maksaks tunnustada väidetavalt Jumalalt pärinevaid nägemusi neid kirjutatud Sõnaga võrdlemata. Vanas Testamendis on nägemused allutatud Pühakirja proovile (5Ms 13:1-4).

Jeremija 23:13 noomib Jumal neid, kes kuulutavad valesõnumeid: «Nad räägivad oma südame ilmutusest, mitte Issanda suust.» Sun Myung Moon ei ole vastu pidanud Pühakirja proovile, kuivõrd tema Jeesuse nägemus on vastuolus sellega, mida Jeesus ütles Uues Testamendis.

Muunid ja nende õpetuse allikas  – Divine Principle

Unification Church peab Mooni kirjutisi ja õpetusi Piiblist tähtsamaks:”Usklikel, eriti kristlastel, võib olla ebameeldiv teadasaada, et peab ilmuma uus tõe väljendus. Nemad usuvad, et Piibel on täiuslik ja lõplik iseendas» (Divine Principle, 2.kd, 1973, lk 9).

Edasi nendib Moon: «Uue Testamendi Jeesuse ja Püha Vaimu sõnad kaotavad oma valguse… (see) tähendab, et nende missiooni periood on möödunud koos uue ajastu saabumisega (Divine Principle, lk 118). Fundamentaalne teos, mis sisaldab eeldatavalt Moonile antud ilmutusi, on Divine Principle

Unification Church kasutab Piiblit kõigis oma väljaannetes olgu see siis Mooni jutlus (tuntud kui Master Speaks) või mõni muu raamat. Ühes jutluses Moon siiski avaldab oma plaani tulevikus Piibel kõrvale heita: «Kuni ei ole lõpule viidud meie missioon kristliku kiriku suhtes, peame tsiteerima Piiblit ja käsutama seda Divine Principle’i seletajana. Pärast kristliku kiriku pärandi vastuvõtmist oleme vabad õpetama ilma Piiblita» (Master Speaks, aprill 1967, nr 7, lk l).

Divine Principle (Jumalik printsiip) on Unification Churchi põhiteos. Divine Principle on tuntud kui «lõpetatud testament», kuna ta sisaldavat praeguse ajastu tõde. Need on Mooni õpetused, mis tema õpilased on tõlkinud inglise keelde.

Divine Principle tõlgendab Piiblit läbi orientaalse taoismi filosoofia. Vastavalt sellele teooriale on iga asja alus :yang ja yin (positiivne ja negatiivne, maskuliinne ja feminiinne). Dualism universumis algab Jumalaga ja jõuab loomise kaudu alla. Igale asjale, mida Jumal teeb, vaadatakse kui yangi ja yini  ehk anna ja võta suhtele. Niisiis on Jumala loomuses harmooniline anna ja võta ühes negatiivse ja positiivse aspektiga (Isa ja Puha Vaim).

Loomine on samuti anna ja võta suhtes Jumalaga ja kõikide teiste loodud asjadega. Kui loomine kaldub harmooniast välja, siis ei ole Jumalaga andmist-võtmist. Samuti pole harmoonilist andmist-võtmist suhtes teiste loomise objektidega. Seda nimetabki Divine Principle meie korrumpeerunud maailma probleemiks. Nende missiooniks on taastada Jumala dualism looduga.

Selle süsteemi järgi on Jumal ebatäiuslik seni, kuni koguloodu ei ole saavutanud harmooniat Tema ja iseendaga Kui mõned Unification’i trükiteosed ütlevad, et Jumalal on täiuslik intellekt, emotsioonid ja tahe» (Unificfltion Seminar) affirmation, .oktoober 1976), siis ütleb Moon ikkagi, et Jumal pole täiuslik  Ta õpetab, et Jumal vajab loodut eneseteostamiseks Outline of the Principle, 4. aste, lk 22). Vastavalt Moonile on Jumalal vaja  saada «päästetud», ja ilma inimeseta ei ole see võimalik: «Kas me oleme siin kosmose või Jumala jaoks? Kuidas te
saate Jumalat päästa, kui Ta on juba kõigeteadja ja kõigeväeline, muutumatu ja ainulaadne? See on võimalik armastuse tõttu, mida Jumalal endal ei ole. Isegi teie võite päästa Jumala. Jumal ei või armastada iseendas, Ta vajab objekti; Ta vajab teid» (Master Speaks, l. mai 1978, lk 4).

Eitades Jumala täiuslikku iseseisvust, ütleb Moon: «Kuna te tunnete Jumalat nii hästi, siis võite öelda: «Jumal,
Sina oled kõigeväeline ja kõikjalolev, kuid ükskõik kui suur Sa ka poleks, Sina vajad mind, sellepärast et ilma
objektita ei saa Sa olla subjekt {annaja võta). Mina olen Sinu partner ja ilma minuta Sa ei ole täiuslik… Jumala
eksistents üksinda, ilma inimeseta, on mõeldamatu. Subjekt ja objekt ei saa eksisteerida teineteiseta. Ilma inimes-
teta Jumal kaob» (Master Speaks, 27. mai 1977, lk 6).

Divine Principie tõlgendab Jumalat ja Piiblit taoismi annaja võta. suhte kaudu. Piibli seisukohast on Moon juhtinud oma Järelkäijad eksiteele (5Ms 13:1-4).

Esmalt peame osutama tähelepanu sellele, et Iisraeli Jumal on igavene ja muutumatu (5Ms 33:27; L.90:2; Mt 3:6; Ap 17:25; Jk. 1:17).

Kuivõrd tõeline Jumal on muutumatu, siis Ta ei vaja eneseteostuseks ei inimest ega muud loodut. Kui Jumalal oleks vaja ennast teostada, siis oleks Ta muutuv. See on aga vastuolus Pühakirjaga. Kui Jumal võib olla kaduv, nagu ütleb Moon, siis peaks ta  olema samuti muutuv. Mooni jumal ei ole täiuslik, sest ta vajab inimest, et mitte kaduda.

Mooni väited on Piibliga vastuolus. Pühakiri tunnistab, Jumala sõna ei hävitata, see on igavene: «Rohi kuivab ära,
õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti» (Js 40:8)

Jeesus ütles: «Taevas ja maa kaovad, aga minu sõnad ei kao (Mt.24:35).

Piibel mõistab hukka need, kes lisavad midagi sellele juurde. Piiblis on kirjutatud: «Ara lisa midagi tema sõnadele, et ta ei võtaks sind vastutusele ja sina ei jääks valelikuks» (Öp.30:6)

Muunide õpetus.

Vastavalt Mooni teooriale on olemas mitmesugused «kolm ainsused ning Isa, Poja ja Püha Vaimu kolmainsus algas millalgil pärast Kristuse ristilöömist». Ta ütleb, et originaalne kolmainsus oli Aadam, Eeva ja Jumal. Pärast inimese langemist koimainsus muutus, olles nüüd Aadam, Eeva ja Saatan.

Moonil on ka üks uus kolmainsus, mis varsti ilmutatakse kui Jumal, Kolmas Aadam ja Kolmas Eeva. Kolmas Aadam ja Kolmas  Eeva pole keegi muu kui hr ja pr Sun Myung Moon {Divine Principle, lk 218-219 ja Outline, 4. aste, lk 98-99). Seda uut kolmainsust nimetatakse vaimseks ja füüsiliseks kolmainsuseks, aga vahepeal tuleb Mooni järgijail leppida vähemaga ainult vaimse Isa, Poja ja Püha Vaimu kolmainsusega.

Mooni dualistlik Jumal on defineeritud järgmiselt: «Jumala olemuslik positiivsus ja negatiivsus on Tema olemuse atribuudid… Need Jumala positiivsus ja negatiivsus on vastavalt «maskuliinsus» ja «feminiinsus»» (Divine Principle, lk 24).

Moon kirjeldab Jumala kuju ebaharilike terminitega:

«Head vaimud» on Jumala kollektiivne nimi, head vaiminimesed Tema kõrval ja inglid» (samas, lk 87). Ta ütles: «Jumal on inimese kujus» (Master Speaks, 5:5). «Jumal kas projetseeris iseenda täieliku väärtuse Enda objekti või Ta ei loonud üldse midagi. Nii on inimene Jumala nähtav kuju ja Jumal on inimese nähtamatu kuju. Subjekt ja objekt on olulises üks. Jumal ja inimene on üks. Inimene on lihakssaanud Jumal» (New hope, lk 5).

Moon eitab Jeesuse Kristuse jumalikkust:

«On selge, et Jeesus ei ole Jumal ise» (Divine Principe 258).
Aga pärast Tema ristilöömist tegi kristlus Jeesusest Jumala. Sellepärast polegi lõhe Jumala ja inimese vahel kunagi sillutatud. Jeesus on inimene, kelles Jumal on kehastunud, aga ta ei ole Jumal ise» (New Hope, lk 12-13).
Moon ütleb oma järgijatele, et nad mitte ainult ei või saada võrdseks Jeesusega, nad võivad Teda koguni ületada: «Teie võite võrrelda ennast Jeesuse Kristusega ja tunda, et te võite olla suuremad kui Jeesus ise» (Master Speaks, 30. juuni 1974, lk 4).
Mooni arvates oli Jeesus läbikukkunud isiksus: «Aabraham oli usuisa, Mooses oli usumees, Jeesus oli inimese Poeg, kes püüdis oma missiooni teostada oma elu hinnaga. Aga nad on teatud viisil elus läbi kukkunud isikud» (Master Speaks, 31, märts 1973, lk l).
Jumala tahe Jeesuse missioonis kukkus läbi: «Ja siis see tahe kukkus jälle läbi inimeste uskmatuse tõttu» (Divine
Principe, lk 196).

Kristuse surm ja ülestõusmine.

Pastor Moon eitab risti väge: «Järelikult peame meie taipama, et Jeesus ei tulnud ristil surema» (Divine Principle, lk 144).
Pühakiri õpetab, et «see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega» (2Kr 5:59). Aga Moon kinnitab, et «risti kaudu tungis Jeesuse füüsilisse kehasse saatan» (Divine Principle, lk 148).
Moon eitab päästmist lunastusetabi: «Me peame aru saama, et ristilöömise läbi Jumal ja Jeesus kaotasid kõik… Ei olnud mingit väljaostmist; ei olnud mingit päästmist; ei olnud mingit kristluse algust. Niisiis, ristil ei antud päästmist» (The Way ofthe Worid, lk 13).
Moon vaimulikustas Kristuse ihuliku ülestõusmise: «Jeesus ei olnud pärast ülestõusmist seesama Jeesus, kes oli elanud enne ristilöömist. Ta ei olnud enam silmaga nähtav inimene, vaid transtsendentaalne olend ajas ja ruumis» (Divine Principle, lk 36).

Inimese langus ja uus Aadam

Divine Principle väidab, et seni pole keegi õigesti mõist Moosese raamatu seletust inimese langemisest. DivinePrinciple õpetab, et oli kaks langemist, üks füüsiline ja teine vaimne’ Pealegi olid mõlemad langemised oma olemuselt seksuaalsed Eeval oli oletatavalt lubamatu seksuaalne suhe Luciferiga, mis põhjustas vaimuliku languse. Peale selle tõi tema seksuaal suhe vaimulikult ebaküpse Aadamaga kaasa füüsilise languse (vt Divine Principle, lk 72).
Kuivõrd oli teostunud kahekordne langus, siis tingis see ka kahekordse väljaostmise vajaduse, nii füüsilise kui vaimse Jeesus oli teine Aadam ja Püha Vaim teine Eeva. Jeesus pidi leidma täiusliku pruudi ja temaga abielluma, et sünnitada patuta järeltulijaid. Seeläbi loob Ta patuta rassi ja päästab inimese nii füüsiliselt kui vaimselt.
Kuna Ristija Johannes kaotas usu Jeesusesse, siis tegi seda ka juudi rahvas ning lõi Jeesuse risti. Ristilöömine ei olnud Jumala esmane tahe, kuivõrd see päästis inimkonna ainult poolikult (vaimselt).
Et päästa inimkond füüsiliselt ja sünnitada patuta järglasi, oli tarvis uut plaani Kolmanda Aadama ja Kolmanda Eevaga. Mooni arvates ennustanud Jeesus mingi erisuguse «issanda» tulekut, kes on Kolmas Aadam: «Jeesus lubas, et Issand tuleb ja täidab Jumala tahte ilma nurjumiseta» (Divine Principle, lk 196).

Püha Vaim

Moon ütleb, et Püha Vaim on Jumala feminiinne külg: «Paljud võtavad vastu ilmutusi, mis näitavad, et Püha Vaim on feminiinne Vaim; see on sellepärast, et Ta tuli kui Tõeline Ema (True Mother), see on teine Eeva» (samas, lk 215).
Ajutine teine Eeva kaob, kui uus kolmainsus on ametisse seatud ja Püha Vaim asendatakse pr Mooniga, Kolmanda Eevaga (Out!me,4.aste,lk99).

Päästmine

Inimese kahekordne langemine nõudis kahekordset päästmist «Kui Jeesust ei oleks risti löödud, mis oleks juhtunud? Ta oleks, täitnud päästmise ülesande nii vaimselt kui füüsiliselt» Divine Principle, lk 147). Moon täpsustab: «Inimese päästmine

Jumala poolt on lihtsalt inimese ennistamine jumalikkusealgsesse seisundisse… Nii on päästmine samane restaurat-
siooniga. Jumal hakkab restaureerima Põrgu kuningriiki Taeva kuningriiki.

Kuidas muunid praktiseerivad oma usku?

Ülim tee pääsemiseks on abielu, mille sõlmib ja õnnistab Moon. Varemsõlmitud, abielu on ebaküps ja ebatäiuslik, kuni abielupaar saab õnnistuse. Taolised abielud lahutatakse. Mees ja naine peavad üksteisest eralduma kuniks Moon nad hiljem tseremoniaalse sanktsiooniga taasühendab. Selleks, et Mooni õnnistust ara teenida, peab pöördunu tooma kirikusse kolm uut pöördunut. Üksikud peavad jätkama vallaspõlve ja töötama seitse aastat, enne kui nad tohivad abielluda. Abielusid sõlmib Mooni poolt ametisseseatud esindaja. Sageli kuhtuvad abiellujad esmakordselt alles laulatusel. Soositakse rassiliselt segatud abielusid. 1988. a viis Moon Koreas läbi masslaulatuse, kus korraga liideti abielusse 6516 paari. Laulatatud, peab paar elama kõigepealt 40 päeva teineteisest eraldi. Lapsi ei tohi saada varem kui 35aastaselt. Lapsed, kes siis lõpuks sünnivad, on täiuslikud, Nad eraldatakse oma vanematest ja neid kasvatatakse ühiselt koos teiste koguduse lastega. Moonie’üe usuelu tähtsaks osaks on iganädalane töotusteenistus. Igal pühapäeval kell 5 hommikul kogunevad moonie’ü S. M. Mooni pildi ette. Neil tuleb kolm korda Taevase Isa ja Tõelise Vanema (Mooni) poole kummardada. Seejärel peavad nad
lugema pika truudusetõotuse Moonile, mille lõpus kolm korda korratakse: “Seda ma tõotan ja vannun”. Palved adresseeritakse Moonile. Oma palvekoosolekutel vaaguvad moonidu rõõmu ja kurbuse emotsionaalsete pursete äärmuste vahet. Usklikud võivad langeda transsi, võtta osa seanssidest ja divinatsioonist. Paljudel riitustel on okultne iseloom.

Õpetuse kriitika.

Mooni dualistlik jumal (yang ja yin) ei ole piibellik Kolmainsus.Jumala Sõnas leiame Jumala kolmes igavesti eksisteerivas Isikus Jumal Isas, Jumal-Pojas ja Jumal-Pühas Vaimus.

Järgnevates salmides tunnistavad, et Jumala ainulaadsed omadused on rakendatud võrdselt kõigile kolmele Isikule: Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Kõik kolm Isikut on igavesed (5Ms 33:27; Jh 1:1-14; Hb 13:8; Hb 9:14). Kõik kolm Isikut on kõikvõimsad (Jr 32:17; Mt 28:18; IKr 1:24; Lk 1:35-37). Kõik kolm Isikut on kõikteadjad (Ps 139:1-6; Jh 16:30; IKr 1:24; Js 40:13). Kõik kolm Isikut on kõikjalolevad (Jr 23:14; Mt 18:20; Ps 139:7-10).

Jeesus tegi kõik vajaliku inimkonna täielikuks päästmiseks:«Üheainsa ohvriga on Ta teinud pühitsetavad jäädavalt täiuslikuks» (Hb 10:14). Pühakiri tõestab, et Kristuse töö ristil oli täiuslik.

Piibel kinnitab selgelt, et Jeesus Kristus tuli maa peale eesmärgiga surra maailma pattude eest: «Otsekui Inimese Poeg eide tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest» (Mt 20:28).

Piibel portreteerib ühe Messia Jeesuse – kahte tulemist. Esimene tulemine teostus, kui Naatsareti Jeesus sündis neitsi Maarjale: «Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal ‘Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, Hommikumaalt saabusid mõned tähetargad Jeruusalemma ja küsisid: «Kus on see vastsündinud juutide kunigas?» (Mt 2:1-2.)

Piibei räägib ikka ja jälle sama Kristuse teisest tulemisest, mis on nähtav, ihulik tagasipöördumine: «Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse tuleb samal kombel, nagu te nägite Teda taevasse minevat (Ap.1:11); Ja: «Ennäe, Ta tuleb pilvedega ja iga silm saab naha Teda» (Ilm l: 7).

Ei ole ühtegi piibellikku õpetust selle kohta, nagu sünniks Messias füüsiliselt teist korda, et lõpule viia füüsiline päästmine mine. Jeesus viis lõpule kogu lunastuse, niihästi füüsilises kui vaimses tähenduses. Tema on ainus Päästja. Ei ole vajadust teise messia järele, sest Jeesus andis meile füüsilise päästmise tunnistuse oma ülestõusmise kaudu (Rm 8:23). Kuna Tema äratati üles, äratakse ka meid surnuist (l Kr 15:21-22) Meie tulevane ülestõusmine on viimne meie füüsilises lunastuses (Jh5;28-29;Fi3:21;2Kr3:18).
Selle, mida muunid alles loodavad, viis Jeesus juba ammu lõpule: «Ja ei ole kellegi muu sees päästmist, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, mille läbi meil saaks olla pääsemist» (Ap4:12).

Hinnang

Divine Principlei õpetuse põhipunktid on Piibliga vastuolus. Selletõttu ei saa ta olla ka Jumala ilmutuse täiendus.
Moonil ei ole messiaanliku saadiku volitusi ja teda tuleb vaadelda kui üht valeprohvetit, kelle eest Jeesus hoiatas:

«Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seespidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ara nende viljast»(Mt7:15-16).

Valeõpetused © 2024.

Külastusi: 261